• Principy sociálního podniku

Společensky prospěšné cíle

Společensky prospěšným cílem firmy Linnet eu s.r.o. je přednostní zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce (osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a případně dlouhodobě nezaměstnaných. Vedle dalšího společensky prospěšného cíle, totiž poskytování sociálních služeb tísňové péče a linky pomoci pro seniory, klade firma velký důraz na zajištění pracovní náplně, která je vhodná pro cílovou skupinu zaměstnanců s ohledem na jejich sociální „rehabilitaci“, poskytne jim pocit potřebnosti a pracovní seberealizaci.

Sociální prospěch

Zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin:

Podíl zaměstnanců z cílových skupin je minimálně 51 % z celkového počtu zaměstnanců. Společnost Linnet eu s. r. o. tento parametr dlouhodobě (více jak 5 let) plní. V současnosti zaměstnává (k 31.12.2017) 30,83 přepočtených zaměstnanců, přičemž 21,12 zaměstnanců se řadí do skupiny ZZ a I., II. stupeň (OZP). Dalších 2,98 zaměstnanců je ze skupiny III. stupeň (TZP). Tento podíl v přepočteném stavu tedy činí cca 76 %.

Min. úvazek pro zaměstnance z cílové skupiny je 0,625 vůči celému úvazku (celý úvazek je 40 hod./týden, 8 hod./den). Společnost Linnet eu s.r.o. zaměstnává celkem 42 zaměstnanců z cílové skupiny (OZP) a dalších 11 zaměstnanců z ne cílových skupin.

Výše uvedené počty zaměstnanců se zdravotním postižením zaměstnává Linnet eu dlouhodobě již několik roků (od roku 2012 v cca polovičním počtu, od roku 2014 pak ve výše uvedených počtech). Zaměstnavatel v rámci své dosavadní činnosti naplňuje principy sociálního podnikání a má značné zkušenosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením a situací s touto cílovou skupinou na trhu práce.

Rozšířením aktivit a zřízením služeb (správa příchozích a zákaznických linek kontaktního centra) je v podniku nově zaměstnáno dalších minimálně 8 osob z cílové skupiny a dále 1 osobu na celý pracovní úvazek. Zaměstnancům z cílových skupin je poskytována podpora prostřednictvím vhodné pracovní pozice zohledňující jejich specifické požadavky. V prostorách firmy jsou vybudovány bezbariérové přístupy, zázemí pro zaměstnance.

Účast zaměstnanců na směřování podniku:

Zaměstnanci jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů. Zaměstnanci jsou průběžně informováni na provozních poradách pravidelně jedenkrát týdně.

Zaměstnanci jsou zapojení do rozhodování o směrování podniku. Zaznamenávají své připomínky a náměty ohledně možného rozvíjení a směřování podniku do příslušné k tomu určené sdílené složky, viz. konkrétní případ – námět zaměstnanců zprovoznit, v rámci sociálních služeb tísňové péče „Anděl na drátě“, také novou službu linky pomoci (důvěry) a poradnu pro seniory a dále také linku ZÁKAZNICKÉHO CENTRA pro zpracovávání příchozích zákaznických a informačních linek v rámci klientského servisu pro externí zadavatele. Obě tyto aktivity vznikly z podnětu našich zaměstnanců.

Důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců

Vhodnosti pracovní náplně a rozvoji pracovních kompetencí OZP je ve firmě Linnet eu s.r.o. věnována maximální pozornost.

Z důvodu osobního přístupu diferencovaného dle individuálních schopností a dispozic (tělesných i duševních) jsou pro práci s jednotlivými skupinami OZP určeni provozní zaměstnanci a pracovní asistenti. Pro 27 aktuálně pracujících OZP na pracovištích kontaktního centra je k dispozici celkem 6 zaměstnanců (ne OZP), kteří kontinuálně pracují s cílovou skupinou na rozvoji jejich pracovních a osobnostních kompetencí. Jeden asistent tak připadá na maximálně 4, respektive 5 zaměstnanců.

Při zajištění asistence a pomoci pracovníkům se zdravotním postižením je PA (pracovní asistent) pro OZP povinen vykonávat zejména tyto činnosti: Pomoc operátorům OZP s prováděním veškerých úkonů a činností (telekomunikačních a administrativních) tak, aby byly plněny požadované parametry, korektnosti a úplnosti při administraci zadávání a zpracovávání dat. Dále pak pomoc při individuálním přenášení poznatků ze školení do praxe a průběžným opakováním při získávání a upevňování jednotlivých dovedností a pracovních kompetencí – průběžné nastavování a úprava pracovních parametrů individuálně pro každého zaměstnance OZP dle jeho momentální situace a zdravotní dispozice – asistence a pomoc při fyzické činnosti u PC, pohybu po pracovištích zaměstnavatele, pomoc a péče při akutních stavech a náhlém zhoršení zdravotního stavu OZP – duševního či tělesného – závratě, záchvaty atp.

Za účelem rozvoje pracovních kompetencí OZP je rovněž prováděno průběžné školení a voleny vhodné vzdělávací aktivity. Každý rok jsou realizovány vzdělávací aktivity v průměrném rozsahu cca 80 školících hodin. Jenom za posledních 12 měsíců proběhly vzdělávací aktivity a odborné školení zaměstnanců OZP v rozsahu celkem 160 hodin (14,5% z celkového ročního pracovního fondu) v následujících tématech:

Obsluha a administrace IS, CRM, Vyjednávání a argumentace, Asertivní jednání, Efektivní komunikace, Jednání a vyjednávání, Komunikace v obtížných situacích, Osobnostní typologie zákazníka, Pokročilé vyjednávací techniky, Obchodní dovednosti, Psychologie v obchodě

Vhodnost nově zřizovaných pracovních míst pro OZP

Nová pracovní místa ve společnosti Linnet eu s. r. o. jsou zřizovaná právě s důrazem na vhodnost pro zaměstnávání OZP. Jedná se o práci v čistém prostředí bez nároků na zvláštní fyzické a duševní dispozice a hlavně zkrácenou pracovní dobu (dle vlastního výběru od cca 5/den).

Veškeré provozovny jsou v provedení s bezbariérovým přístupem. Předmětné pracovní činnosti jsou svým obsahem a charakterem vhodné a velmi vítané právě pro plnohodnotné pracovní uplatnění a sociální integraci lidí se zdravotním postižením.

Drtivá část stávajících provozoven zaměstnávajících OZP na vyhrazených CHPM (dříve „chráněných dílen“) nabízejí převážně úklidové, čistící, montážní, kompletační, třídicí a sortační ruční práce s nejnižší požadovanou kvalifikací, mnohde i v provozech vyžadujících nemalé fyzické nároky v úkolovém hodnocení. OZP zde povětšinou plní roli „levnější“ pracovní síly nahrazující drahou automatizaci či diagnostiku. Činnosti skládající se z několika manuálních, neustále se opakujících úkonů rutinní a monotónní práce, nevyžadují potřebu ani uplatnění pro zvyšování kvalifikace či odborný, profesní a osobnostní růst.

Oproti tomu pracovní místa ve společnosti Linnet eu s. r. o. nabízejí pracovní činnosti, které vyžadují nejen zdokonalování OZP v komunikačních schopnostech, dále nutnost získávání přehledu a prohlubování znalostí v problematice e-commerce, ale hlavně sledování nových trendů a osvojování si dovedností a znalostí v souvislosti s neustálým technologickým posunem v IT, informačních a komunikačních technologií.

Z tohoto pohledu považujeme stávající i nově zřizovaná pracovní místa pro zdravotně postižené za velmi přínosnou aktivitu z hlediska motivace pro zvyšování odborných a profesních znalostí OZP a tím i jejich kvalifikačního růstu a sociální integrace.

Rozvoj obecných a odborných kompetencí nových zaměstnanců pomocí vzdělávání a pracovních asistentů

V rámci rozvoje obecných a odborných kompetencí bude využíván nastavený systém vzdělávání, odborné podpory a individuální pomoci ze strany zkušených pracovních asistentů (viz. výše). V rámci tohoto systému jsou využívány jak interní lidské zdroje společnosti, tak externí dodavatelé odborných vzdělávacích aktivit.

Odborné kompetence, znalosti a dovednosti jsou rozvíjeny s ohledem na danou pracovní pozici a individuální dispozice jednotlivých pracovníků OZP.

Ekonomický prospěch

Zisk z minulých období byl v plné výši reinvestován na rozvoj podniku, rozšiřování služeb a provozní kapacity, průběžné školení a vzdělávání zaměstnanců. Od roku 2015 se krom toho do rozvoje podniku investovalo více jak 7 mil. Kč z bankovních a osobních zdrojů.

Zisk za poslední uzavřené účetní období (roku 2019) činil 200 tis. Kč. Veškerý tento zisk je součástí vlastního kapitálu společnosti a v plné výši 100% je reinvestován na další rozvoj podniku.

Stávající a nové aktivity zajistí dostatečné příjmy a budou tak ekonomicky prospěšné pro ekonomickou prosperitu a rozvoj sociálního podniku (investice do modernizace a rozšiřování stávajících i nových pracovišť, atraktivní mzda pro zaměstnance z regionu, odvody státu – DPH, DPPO a úspora na sociálních dávkách).

Environmentální prospěch

Dodržování zásad environmentálního prospěchu patří k základním principům fungování podniku Linnet eu, s. r. o.:

– Třídění odpadu, minimalizace množství netříděných odpadů, preference recyklovatelných obalů před jednorázovým. Tříděný odpad se odváží do příslušných kontejnerů na tříděný odpad a ostatní, tzv. komunální odpad se odváží specializovanou firmou Marius Pedersen.

– Preference nákupů surovin a materiálů ve velkokapacitním balení, ve vratných či recyklovatelných obalech.

– Důslednou regulací společnost dosáhla významných úspor v tepelné energii, organizačním, provozním opatřením dále pak úsporu spotřeby elektrické energie. (osazení termoventilů na veškeré radiátory, přesné nastavení ekvitermní regulace topení a útlumů dle provozních hodin kanceláří, nepoužívání klimatizací, ale stínicích žaluzií).

– Při službách se zaměřením na prodej výrobků využívá ekologické materiály. Při dodávkách zboží se výhradně používají papírové (lepenkové) kartony a krabice.

– Způsob dodržování a rozvoje hlavních zásad environmentálního prospěchu je součástí odborného vzdělávání nových zaměstnanců. Tyto zásady jsou opakovány na průběžných provozních poradách, i v rámci periodických školení bezpečnosti práce a požární ochrany.

Místní prospěch

V rámci zásady dodržování místního prospěchu sociální podnik:

– Využívá při výběru zaměstnanců přednostně místní obyvatele, – upřednostňuje v rámci svého podnikání místní dodavatele, oslovuje pro spolupráci místní iniciativy a organizace. Nabízí své služby a účast na místních aktivitách. Svými aktivitami a oslovováním místních firem se dostává do povědomí veřejnosti a stává se součástí místních iniciativ. V rámci svých možností napomáhá k místnímu rozvoji, šíří myšlenky sociálního podnikání v daném regionu nejen mezi veřejností, ale především mezi podnikateli a firmami. Šíření principů sociálního podnikání provádí při oslovování firem v rámci spolupráce na rozvoji sociálních služeb „ Anděl na drátě“ a rovněž i dodávek zboží a služeb s náhradním plněním (stovky až tisíce firem, institucí a organizací místních samospráv) – snaží se v rámci svého podnikání uspokojovat přednostně místní potřeby a využívá přednostně místní zdroje.

Podpora rovných příležitostí a nediskriminace:

– Činnost společnosti je zaměřena na vyrovnání příležitosti na trhu práce, naplňuje téma rovných příležitostí žen a mužů s cílem a podpory nejslabších a nejzranitelnějších členů společnosti. (vedle více jak 90% OZP/OZZ, je také více jak 15% zaměstnanců ve věku nad 50 let).

Udržitelný rozvoj:

Sociální podnik respektuje limity environmentální, ekonomické i sociální. Linnet eu s.r.o. naplňuje potřeby sociálního podniku tak, aby nesnížila rozmanitost přírody a zachovala funkce ekosystémů a přitom neohrozila schopnost budoucích generací uplatňovat své potřeby. Podnik využívá v maximální míře šíření informací v elektronické formě, vede veškerou evidenci důsledně v el. Formě a množství tištěných materiálů omezuje na minimum. Pro komunikaci využívá elektronická média (email, videokonference apod.). Činnost podniku nenarušuje životní prostředí a je v souladu se zásadami jeho ochrany.

contact-img

Kontaktujte nás

Pokud se zajímáte o naše služby, neváhejte nás nezávazně kontaktovat.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů